Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Jasło

Dodano: 03.07.2012
A A A
Od 2013 roku Gmina Jasło przejmie z mocy ustawy władztwo nad odpadami komunalnymi i stanie się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

SZANOWNI  MIESZKAŃCY GMINY JASŁO ! 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Od 2013 roku nasza gmina przejmie z mocy ustawy władztwo nad odpadami komunalnymi i stanie się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (odpady podlegające rozkładowi, np. resztki jedzenia).

Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić. Już w roku 2013 każda gmina musi wykazać, iż ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko. Następnie do końca roku 2020 każda gmina zobowiązana jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo.

W przypadku nie spełnienia przez gminę powyższych wymagań zostanie na nią nałożona kara pieniężna sięgająca kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów komunalnych.

Od 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, natomiast będą zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy deklarację odnośnie ilości osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości i wnosić należną opłatę na rzecz gminy.

Gmina jest zobowiązana zorganizować przetarg i wybrać przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Opłata za odbieranie odpadów będzie kształtowała się na dwóch poziomach jako opłata podstawowa (za odpady niesegregowane) i opłata obniżona (za odpady segregowane). Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie odbywać się każdorazowo przy ich odbiorze.

W interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wg nowych ustawowych zasad, gdyż pozwoli to nie tylko chronić nasze środowisko naturalne, ale również oszczędzi nasze wydatki.

Wszelkie informacje na temat wdrażanego nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą pojawiały się na stronie internetowej Gminy Jasło.

Jasło, dnia 03.07.2012r.                                 
                                                                             Wójt Gminy Jasło

                                                                            Stanisław PankiewiczCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności