INFORMACJA

Dodano: 16.11.2012
A A A
W związku z przejęciem z mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ.U.2012.391) władztwa nad odpadami komunalnymi przez Gminę Jasło, zmieniają się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.
 
    W związku z przejęciem z mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ.U.2012.391) władztwa nad odpadami komunalnymi przez Gminę Jasło, zmieniają się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.
 
Na terenie gminy Jasło system zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r.

    Mieszkańcy mają możliwość wyboru prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny (segregacja na terenie nieruchomości) lub nieselektywny (odpady zmieszane)
 
OPŁATA  ZA  ODPADY KOMUNALNE
 
    Rada Gminy Jasło ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych w wysokości (niezależnie od ilości wystawionych worków):
 • 6 zł miesięcznie od osoby- w przypadku zbiórki nieselektywnej,
 • 3 zł miesięcznie od osoby- w przypadku zbiórki selektywnej.
 
Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy (t.j. Domy ludowe, budynki świetlicowe, budynki rekreacyjne, OSP, cmentarze, ośrodki zdrowia, szkoły, podmioty gospodarcze, budynki w budowie,itp.) ustalono w wysokości:

1) w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny:
 • 16,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów,
 • 30,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,
 • 92,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,
 • 430,00 za kontener o pojemności 6 m³ lub 7 m³.

2) w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:
 • 8,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów,
 • 15,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,
 • 46,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,
 • 215,00 za kontener o pojemności 6 m³ lub 7 m³.
 
    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami w Kasie Urzędu Gminy Jasło, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło: 58 10 50 14 58 10 0000 12 02 70 55 60.
 
TERMINY PŁATNOŚCI    
 
    W 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na obszarze Gminy Jasło zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:
 
 • za lipiec i sierpień- do 15 września,
 • za wrzesień i październik- do 15 listopada,
 • za listopad i grudzień- do 15 stycznia.


 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
 
    Dokładny harmonogram odbioru odpadów zostanie ustalony po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu przedsiębiorcy.
 
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 
    Wyposażenie nieruchomości  w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych, we własnym zakresie,chyba, że przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu zadeklaruje dostarczenie worków mieszkańcom.
 
WAŻNE!
 
Od 1 stycznia  do 30 czerwca 2013 r. gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie odbywało się wg dotychczasowych warunków na podstawie aktualnych umów zawartych z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Jaśle Sp. z o. o.
 
wzór deklaracji pobierz


 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności