Informacja

Dodano: 13.02.2020
A A A
W dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu 20 lutego  2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło  w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym  porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jasło
na rok szkolny 2019/2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie  partycypacji w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych w gminie Jasło, uczęszczających
do niepublicznych żłóbków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu oraz pokrycia wkładu własnego do projektu pt. „Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych” złożonego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy, realizowane przez Gminę Jasło w ramach projektu "Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna dla działania: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - konkurs oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasło.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Trzcinicy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Łaskach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych będących własnością gminy Jasło do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu
do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Jaśle.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej Nr 113359R na terenie  miejscowości Zimna Woda.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych w miejscowościach Osobnica i Niepla.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli spośród radnych Rady Gminy Jasło do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 r.

18. Sprawy różne.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

21. Wolne wnioski i zapytania.  
   
22.  Zakończenie.
 
                                                 Przewodniczący Rady Gminy Jasło
                                               Józef Dziedzic


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności