Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło

Dodano: 03.09.2018
A A A
Tytuł projektu:
Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło

Wnioskodawca: Gmina Jasło

Okres realizacji: 01.06.2018-30.06.2020

Cel główny:
Wzrost kompetencji kluczowych min. 513 uczniów i 110 nauczycieli z 7 szkół prowadzonych przez Gminę Jasło w obszarach TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w okresie 06.2018-06.2020.

Grupa docelowa:
1) Uczniowie  z 7 szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20: minimum 570 uczniów, w tym 265 uczennic/305 uczniów.
2) Nauczyciele: minimum 110 osób (85 nauczycielek /25 nauczycieli), co stanowi 81,5% ogółu zatrudnionych nauczycieli, w tym 75% nauczycieli przyrody zatrudnionych w każdej szkole objętej projektem
3) Szkoła Podstawowa w: Osobnica nr 1 , Osobnica nr 2, Trzcinica, Warzyce, Opacie, Niepla i Jareniówka

Zadania:
1. Program wyrównania szans edukacyjnych uczniów i uczennic
2. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia
3. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania
4. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia
5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 110 osób (85 uczennic/25 uczniów)
2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 513 osób (239 uczennic/274 uczniów)
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 7 szt.
4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 7 szt.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 211 250,00 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 142 500,00 zł
Wkład własny: 71 250,00 zł

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
 
Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Szkolenie nauczycieli 09.2018-05.2019 - Szkoły objęte wsparciem
Zajęcia dodatkowe dla uczniów 10.2018-06.2020 - Szkoły objęte wsparciem
Zakup wyposażenie
i pomocy dydaktycznych
01.06.2018-30.11.2018 - Szkoły objęte wsparciem 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności