Teleanioł jasielski

Dodano: 21.02.2020
A A A
 


Trwa rekrutacja do projektu – „Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych”

W ramach projektu realizowane będą nowe formy wsparcia opiekuńczego dla niesamodzielnych osób starszych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Gminie Jasło.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Jasło, niesamodzielnych, po 60 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, uniemożliwia jednak samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego.

Rekrutacja chętnych trwa do końca marca br. lub do wyczerpania miejsc. W projekcie przewidziano wsparcie dla 35 osób niesamodzielnych, powyżej 60 roku życia, mieszkańców Gminy Jasło.

Będzie ono realizowane w dwóch formach:

 
1. sąsiedzkich usług opiekuńczych
2. teleopieki


Usługi muszą być realizowane łącznie.

Taleanioł jest realizowany przez Gminę Jasło/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach  projektu pn. „Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 
Proces rekrutacji:

Krok 1 -  zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdującym się na stronie internetowej Gminy Jasło  - TELEANIOŁ.
Krok 2 – wypełnienie dokumentów: Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu), Zaświadczenie lekarskie (Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego) oraz Deklaracja wyboru opiekuna sąsiedzkiego (Załącznik nr 3 do Regulaminu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 4 do regulaminu)deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5 do regulaminu)
Krok 3 – dostarczenie wypełnionych dokumentów do Biura projektu, tj. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, pokój 309 czynnego w godzinach:
- poniedziałek: od 7.30 do 15.30- wtorek -  piątek: od 7.30 do 11.30
 
Dokumenty można składać:

- osobiście w Biurze projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku,
- za pośrednictwem bliskiej osoby w Biurze projektu lub w Biurze Obsługi Klienta UG w Jaśle
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło  z dopiskiem TELEANIOŁ – rekrutacja.
 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz treść
2. Formularz rekrutacyjny - pobierz treść
3. Zaświadczenie lekarskie - pobierz treść
4. Deklaracja wyboru opiekuna sąsiedzkiego - pobierz treść
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz treść
6.Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych osobowych - pobierz treść


Opaska ratująca życie to usługa dająca seniorom możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia, życia lub bezpieczeństwa.

Opis usług:

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze polegające na pomocy osobie starszej w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

• pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
• pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków; • pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
• pomocy w praniu odzieży i bielizny;
• pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,
• towarzyszenie na spacerach;
• informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Teleopieka – usługa, dzięki której uczestnicy będą objęci opieką przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Opieka świadczona będzie przy użyciu technik teleinformatycznych poprzez zastosowanie opasek życia, dzięki którym w momencie zagrożenia życia lub zdrowia Seniorów zostanie poinformowane Centrum Teleopieki oraz osoba z najbliższego otoczenia sprawująca opiekę nad osobą niesamodzielną. Teleopieka ma za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności Seniorów we własnym domu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4, pok. 309, tel. (13) 44 366 60 lub 13 44 366 42, oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Jasło, w zakładce TELEANIOŁ.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (tel.: 13 44366 60 lub 13 44366 42) lub mailowo (e-mail: gops.jaslo@onet.pl).

 

WAŻNA INFORMACJA

 

Gmina Jasło/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że nadal prowadzona jest rekrutacja do projektu „Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych”.

 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, nabór prowadzony jest obecnie:

● pocztą tradycyjną, dokumenty należy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Słowackiego 4 z dopiskiem TELEANIOŁ – rekrutacja,
drogą elektroniczną dokumenty należy przesłać na adres e-mail : atrzeciak@gops.gminajaslo.pl lub ikies@gops.gminajaslo.pl,
poprzez dostarczenie dokumentów do Punktu Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze Urzędu Gminy
 

Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerami telefonów 
13 44366 60 lub 13 44366 42.

Osoby które już złożyły komplet dokumentów prosimy oczekiwać na wyniki rekrutacji.
 

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności