Informacja

Dodano: 14.05.2019
A A A
OŚiGK.7003.18.2019                                                                   Jasło, dnia 14 maja 2019 roku

I N F O R M A C J A

1.    Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy wiejskiej Jasło w 2019 roku:

Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28,
38-200 Jasło, tel. 609 903 310

2.    Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy wiejskiej Jasło zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Gmina wiejska Jasło zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego, została przyporządkowana do regionu południowego dla którego:
  • Dla odpadów komunalnych zmieszanych Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) jest:
1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/ ul Białobrzeska 108, 38-400 Krosno.  

Instalacjami zastępczymi są:
1.  Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/
ul. Piastowska,  37-700 Przemyśl
2.  Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów / Paszczyna 62B,
39-2017 Brzeźnica,
3.  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, 39-103 Ostrów
4. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP), ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola
5.  Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia / Sigiełki,
37-418 Krzeszów
6.   Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia / Giedlarowa,
37-300 Leżajsk.
  • Dla odpadów zielonych oraz innych bioodpadów Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest Kompostownia ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno.
Instalacjami zastępczymi są:
1.    Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk
2.    Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
3.    Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16) Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica
  • Dla odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych poddawanych składowaniu, Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest Składowisko „Krosno”. Zaś instalacjami zastępczymi jest Składowisko „Kozodrza” i „Przemyśl”.

3.    Osiągnięte przez gminę wiejską Jasło w roku kalendarzowym 2018, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

4.    Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Brak ww. punktów na terenie gminy wiejskiej Jasło.

5.    Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło, tel. 609 903 310 – zbiórka takich odpadów 2 razy w roku t.j. wiosną i jesienią, ewentualnie wg potrzeb.

Informację  udostępniono na stronie internetowej urzędu www.gminajaslo.pl, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1454).  
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności