Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Kowalowy

Dodano: 13.05.2010
A A A
GPI-2012-17/2010
Jasło, 2010-05-10


OGŁOSZENIE


Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 261, poz.2603 z 2004 r. z późn. zm./, § 1 Uchwały Nr XXX/212/2008 Rady Gminy w Jaśle z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Kowalowy stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:


Nr ewid. działki - 318
Pow. w ha - 0,1600
Nr KW - 21.552
Opis nieruchomości - Działka niezabudowana położona w miejscowości Kowalowy
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Planu nie ma. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasło uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/247/01 Rady Gminy w Jaśle z dnia 11 grudnia 2001 r. wraz z pierwszą zmianą uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Jasło Nr XXXV/228/2005 z dnia 30.12.2005 r. działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN jako obszar zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.


Rodzaj zbycia - Przetarg nieograniczony
Cena wywoławcza w zł / bez podatku VAT/ - 3 250,00Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut. Urzędu od dnia 14 maja br. do dnia 28 czerwca br.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, we wsi Kowalowy, w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu w okresie od 14 maja br do 7 czerwca 2010r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności