Informacja

Dodano: 10.03.2015
A A A
dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


pobierz treść

Informacjadotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn).

Do Ogłoszenia z dnia 19 lutego 2015 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu”, tytuł zadania publicznego: „Sprzęt rehabilitacyjny szansą na pełniejszą integrację ze środowiskiem” nie wniesiono uwag.

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .

Ofertę opublikowano w dniach od 19 lutego 2015 r. do 26 lutego 2015 rok.

Do oferty nie wniesiono uwag.


Jasło, 2015-03-03


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności