Informacja

Dodano: 20.03.2015
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.).

Do ogłoszenia z dnia 11 marca 2015 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja osób niepełnosprawnych”
tytuł zadania publicznego: „I Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych” - nie wniesiono uwag.

Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyście bn 38-200 Jasło, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .

Ofertę opublikowano w dniach od 11 marca 2015 r. do 18 marca 2015 rok.

Do oferty nie wniesiono uwag.


pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności