Inne ogłoszenia

Dodano: 05.05.2015
A A A
Na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 63/92 na wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Osobnica", położonego na terenie gminy Dębowiec oraz gminy Jasło w województwie podkarpackim.
Działając   na  podstawie  art.    12  ust.  I      ustawy  z  dnia   II   lipca  2014   r. o  zmianie   u stawy  - Prawo geologiczne  i górnicze oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. z 2014  r. poz. 1133)  w zw. z art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca  2011  r.- Prawo geologiczne  i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31  grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014  r., Nr 613,  587  i  850),  oraz  w związku z art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca  1960  r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Oz. U. 2013  nr 267 j.t.) zawiadamiam, ze na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego  i Gazownictwa  S.A. w Warszawie  zostało  wszczęte postępowanie w przedmiocie  zmiany  koncesji nr   63/92  na   wydobywanie  ropy   naftowej, gazu   ziemnego   i  towarzyszącego  gazu   ziemnego   ze  złoża „Osobnica", położonego na terenie gminy  Dębowiec oraz gminy Jasło w województwie podkarpackim.

Jednocześnie  zawiadamiam,  iż  działając na  podstawie  art. 23  ust. 2  pkt 2  ustawy  Prawo geologiczne i górnicze, w związku z art. 106  K.p.a. przedmiotowy  wniosek o zmianę  koncesji  przesłano do uzgodnienia do właściwych w sprawie: wójtów gmin Dębowiec i Jasło oraz Ministra Gospodarki.

W    związku   z    powyższym,    zawiadamiam     strony    wszczętego  w    tej    sprawie    postępowania administracyjnego  o  możliwości   zapoznania   się   z  aktami  sprawy  oraz   składania   wniosków   i   zastrzeżeń w siedzibie  Ministerstwa Środowiska  w Warszawie  (ul. Wawelska  52/54,  00-922 Warszawa),  w pokoju nr 127, w  godzinach   pracy  urzędu  (poniedziałek  - piątek  w  godz.  8:15  - 16:15).  Telefon  do  osoby  prowadzącej postępowanie (22) 57 92 835.

Zgodnie  z  art. 41  ust.   I ustawy z  dnia  9 czerwca  20II  r.  Prawo  geologiczne  i górnicze  za  strony w toczącym  się   postępowaniu  uznano w odniesieniu  do działalności  wykonywanej  w granicach  nieruchomości gruntowych - właścicieli (użytkowników  wieczystych) nieruchomości  nr 1072,  1141 , 1142/1, 1169, 1199, 1203, 1254, 1 265,  1293,  1299,  1312, 131 3,  1319, 1322, 1351 , 1352, 1452,  1539/1,  1575, 1327,  i  1293  w obrębie Łazy Dębowieckie, oraz nr 1641 , 1647/2,  1680, 1684, 1695, 1753,  1794, 1799/2,  1874/2, 187611 , 1877, 1887/2, 1888, 1889, 1891/2, 1894, 1898, 1904, 1905, 1907,  1908,  1912, 1916, 1918,  1920, 1924/3,  1927/ 1 , 1934, 1939,  1943, 1944, 1948,  1949. 1950,  1951 , 1954,  1955, 1963/1, 1974, 1980, 1993/2,  1996, 2005,  2092, 2095,  2096,  2114,/1,2118,2119, 2147,2155, 2156 i 2290 w obrębie Osobnica.

pobierz treść





















Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności