Informacja

Dodano: 21.05.2015
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych

Tytuł zadania publicznego: „Jedziemy Ku Wam z gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło”
    
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej  Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 maja 2015  r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.


Załączniki:

  • Oferta realizacji zadania

pobierz treść


  • Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności