Informacja dotycząca zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej

Dodano: 09.10.2015
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).


 
dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014  poz.1118 z późn.zm.) do ogłoszenia z dnia 1 października  2015 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej.
Tytuł zadania publicznego: Dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym bezpłatnej żywności z terenu Gminy Jasło w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 -  nie wniesiono uwag.

Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie,  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, ul. Igielna 7/1, 38-200 Jasło, złożył ofertę na realizację zadania publicznego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014  poz.1118   z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .

Ofertę opublikowano w dniach od 1 października  2015 r. do 8 października  2015 rok.

Do oferty nie wniesiono uwag.
 

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności