Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - aktualizacja

Dodano: 29.11.2017
A A A
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych w 2018 r.
Jasło, dn. 29 listopada 2017 r.
 
 
Nr sprawy: GOPS  271.1/2017
 
O G Ł O S Z E N I E
O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT
 
Działając na  podstawie  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1769 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy
z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j.
Dz. U. z  2016 poz.1817 z późn. zm.)

pobierz
 
Wójt Gminy Jasło
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujących    usługi     opiekuńcze   nad osobami, które  z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób oraz specjalistyczne usługi   opiekuńcze  świadczone     na     rzecz    osób z  zaburzeniami psychicznymi - dla osób  zamieszkałych  na  terenie   Gminy   Jasło,  w  miejscu  ich zamieszkania.

Zadanie    powyższe  realizowane   jest  w    ramach    zadania    własnego Gminy Jasło  z   zakresu   pomocy społecznej –  zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 oraz zadania zleconego  Gminie Jasło z zakresu pomocy społecznej – zgodnie  z   art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1769 )  - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Jaśle.

Zadanie  może być  wykonywane   przez  podmioty, o   których  mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  -  prowadzące działalność z  zakresu  pomocy społecznej.

1.  Planowana wysokość   środków   finansowych    przeznaczonych  na   realizację  zadania w roku 2018 wynosi: 166 800 zł , w tym:
a)  usługi     opiekuńcze     nad osobami, które  z powodu wieku, choroby wymagają  pomocy innych osób –120 000,00zł
b)  specjalistyczne   usługi  opiekuńcze    na   rzecz  osób z  zaburzeniami psychicznymi  - 
46 800,00 zł.
Wysokość środków finansowych ustalono w oparciu o projekt uchwały budżetowe na 2018 r.
2.  Informacja o zrealizowanych w bieżącym i poprzednim roku zadaniach tego samego  rodzaju: w 2016 r. – koszt  zadania i udzielonej dotacji: 118 270,20 zł,  w 2017 r. – koszt  zadania i udzielonej dotacji (na dzień 31.10.2016 r.) – 132 589,50 zł.
3. Szczegółowe warunki i termin realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2017 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r.  poz.1300).
 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia  2017 r. godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle 38-200 Jasło ul. Słowackiego 4 pokój  Nr 305.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferty należy składać na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r.  poz. 1300).
Po upływie w/w terminu, złożone oferty zostaną rozpatrzone i zaopiniowane przez powołany zarządzeniem  Wójta Gminy  zespół, w celu  przedłożenia  propozycji  wyboru oferty na którą  proponuje się  udzielenie  dotacji .

Zespół opiniujący dokona otwarcia złożonych ofert w dniu 27  grudnia 2017 r. o godz. 9:30, a następnie przystąpi do sprawdzenia i oceny ofert i dokona wyboru oferty.

W skład zespołu  opiniującego  oferty  wchodzą  następujące  osoby  :
1. Trzech  przedstawicieli Wójta Gminy Jasło– na podstawie zarządzenia  Wójta Gminy Jasło
2. Dwóch     oddelegowanych     pracowników  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Jaśle na podstawie   upoważnienia   Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Na podstawie  opinii  wyżej określonego zespołu, Gmina Jasło reprezentowana przez Wójta  Gminy   Jasło  zleci realizację zadania i zawrze umowę o dotacji  na rok 2017 wybranemu zgodnie z przyjętą  procedurą podmiotowi.

Przy   rozpatrywaniu   ofert i dokonywaniu  wyboru oferentów będą brane pod uwagę  zasady i kryteria  określone w art. 15 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z uwzględnieniem zasad pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
Wyniki konkursu - pobierz
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności