Otwarty konkurs ofert

Dodano: 05.12.2019
A A A
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w 2020 r.

pobierz

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

WÓJT  GMINY  JASŁO
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. tj. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. tj. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   ( Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej  Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w 2020 r.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania
1. Świadczenie usług opiekuńczych klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w miejscu zamieszkania , którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.
1.)    Zakres zadania  1)

Usługi opiekuńcze są realizowane na podstawie art. 50 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem a w szczególności:
a)    pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych , przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);     
                                                                                                                    
b) opiekę higieniczną ( np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno- pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomocy przy zmianie pozycji);
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikającą z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowanie na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej),  
e) wykonywanie innych czynności wynikających z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z pomocy w formie usług opiekuńczych

    2.)  Zakres zadania 2)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także kwalifikacje osób je świadczących określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w spawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Dodatkowe wymagania do zadania 1 i 2
1.   Usługi winne być świadczone przez osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez GOPS.
Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
- na zadanie nr 1 -  140 000 złotych,  
- zadanie nr 2       -    52  800 złotych
Wysokość środków finansowych ustalono w oparciu o projekt uchwały budżetowej na 2020 r.    
Podane kwoty stanowią jednocześnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania. Podana wartość dotacji jest wartością prognozowaną.

III. Zasady przyznania dotacji.
1.    Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez organ ogłaszający otwarty konkurs ofert i podpisania umowy o realizację.
Oferta na realizację jednego z zadań w cz. I powinna zawierać:
a.)  Szczegółowy zakres proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania.
b.)    Informację o terminie i miejscu realizacji.
c.)    Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
d.)    Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania.
e.)    Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
f.)    Inne informacje, które zdaniem oferenta miały znaczenie przy wyborze oferty.
2.    Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana zostanie w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3.    Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Jasło, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.
4.    Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań ( Dz. U. 2018, poz. 2057)

 IV.    Termin i warunki realizacji zadania
1.    Zadanie będzie realizowane od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2.    Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
3.    Warunki realizacji zadania:
a.)    Zadania winny być realizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
b.)    Zadania publiczne realizowane będą na terenie Gminy wiejskiej Jasło.
c.)    Zadania realizowane będą  na rzecz osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają częściowej lub całodobowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a rodzina nie może takiej opieki zapewnić.
d.)    Podmiot realizujący zadania musi posiadać zasoby konieczne do realizacji zadań i zatrudniać kadrę gwarantującą prawidłowa realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Z 2005 r. poz. 1598 z późn. zm. )
e.)    Oferent nie można zlecać całości lub części powierzonego zadania osobom trzecim.
f.)    Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138 ), przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach wykonywanego zadania.

V.    Termin i warunki składania ofert
1.    Termin składania ofert upływa 30 grudnia   2019 r.  o godz. 10. 00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle a nie data stempla pocztowego.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
3.    Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem „ Konkurs na realizację usług opiekuńczych" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle pokój Nr 305.
4.    Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru określonego w załączniku do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań ( Dz. U. 2018, poz. 2057).
5.    Do oferty należy dołączyć:
1.)    Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2.)    Aktualny odpis statutu organizacji.
3.)    Kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, cena za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4.)    Informacje o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających realizację zadania .
5.)  Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób mających świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6.)    W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument.
7.)    Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
1.    Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Jasło.
2.    Otwarcie złożonych ofert oraz ich ocena formalna nastąpi w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 306
3.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2020 r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4.    Wyniki konkursu będą ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert:
a.) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jaśle
b.) na stronie internetowej Urzędu Gminy
c.) na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu


VII. Wysokość środków przekazanych organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju:
W 2018 roku wysokość przekazanej dotacji wyniosła:
1.)    Usługi opiekuńcze – 115 767,00 zł
2.)    Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – 61 040,00 zł

W 2019 roku przewidywany koszt realizacji w/w zadania wynosi:
1.)    Usługi opiekuńcze – 130 000,00 zł
2.)    Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – 61 506,00 zł


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności