Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 08.03.2018
A A A
Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Osobnica
GPI.6840.11.2016                                                                       Jasło, dnia 5 marzec 2018 r.
                                       
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
pobierz treść
 
Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj .Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) § 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490  / i Uchwały Nr LV/331/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 16  listopada  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi  Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.
Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 9672/2 o pow. 0,0566 ha, położonej we wsi Osobnica
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00007520/2
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie  oznaczona symbolem MN jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących .

Cena wywoławcza nieruchomości  10, 400 zł    /nie zawiera podatku VAT/

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. 
 o godz. 1000   w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul. Słowackiego 4,  pokój  216. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 1100,00   zł.

Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING 
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 4 kwietnia  2018 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę. 
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło,
pok.209  w godzinach 8 00  do 14 00 , tel. ( 013) 4436646 
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od  9  marca  br. do dnia 10 kwietnia 2018 r.

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności